Οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή σας σε αυτή την ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται από την εταιρεία Evergetikon, για τη μέτρηση του αριθμού κυκλοφορίας της ιστοσελίδας , προκειμένου να καθορίσει τις απαιτήσεις του χρήστη και να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα των χρηστών .

Σε καμία περίπτωση δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εκτός αν ζητηθεί από τα μέσα της νομικής οδού.

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας και χρησιμοποιούμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς.