Οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή σας σε αυτή την ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται από Evergetikon εταιρείας για τη μέτρηση του αριθμού των ιστοσελίδα της κυκλοφορίας, προκειμένου να καθορίσει τις απαιτήσεις του χρήστη, να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα των χρηστών και τελικά προϊόντα του πλοίου.

Σε καμία περίπτωση δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εκτός αν ζητηθεί από τα μέσα της νομικής οδού.